Pravila nagradne igre: Prijavi se na e-novice in sodeluj v nagradni igri za brezplačna gnojila znamke Vetisa!

Pravila nagradne igre: ‘Prijavi se na e-novice in sodeluj v nagradni igri za brezplačna gnojila znamke Vetisa!’        
(v nadaljevanju: pravila)

 

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre 'Prijavi se na e-novice in sodeluj v nagradni igri za brezplačna gnojila znamke Vetisa' (v nadaljevanju: nagradna igra) je NJIVA D.O.O. Ložnica pri Žalcu 45, 3310 Žalec (v nadaljevanju: organizator).

2. Kdaj nagradna igra poteka 

Nagradna igra se začne 06.11.2023. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od  06.11.2023 do vključno 02.01.2024. Žrebanje nagrajenca bo 03.01.2024. Nagradna igra poteka na spletni strani https://www.vetisa.si  (v nadaljevanju: spletna stran).

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija ter izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja, promocija blagovnih znamk organizatorja in pridobivanje kontaktov.

4. Definicija pojmov

V teh pravilih se uporabljajo sledeči pojmi:

Sodelujoči: Kot sodelujoči se definira vsaka oseba, ki preko spletne strani sodeluje v nagradni igri. Sodelujoči sodeluje v nagradni igri tako, da v polje 'Prijavi se na e-novice' vpiše svoje ime, priimek in elektronski naslov in ga potrdi z gumbom 'Prijava!'.

5. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in zaposleni pri organizatorju nagradne igre in njihovi družinski člani, ne smejo sodelovati v nagradni igri.

V nagradni igri sodeluje vsaka oseba, ki na spletni strani v polje 'Prijavi se na e-novice' vpiše svoje ime, priimek in elektronski naslov in ga potrdi z gumbom 'Prijava!'. S tem se sodelujoči strinja s pogoji te nagradne igre. S pravilno oddajo podatkov postane oseba sodelujoči.

6. Potegovanje za nagrade.

Za nagrade se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili. Nagrada se podeli z žrebanjem iz e-bobna za žreb. Dodatni pogoj je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila kršitev teh pravil s strani sodelujočega oziroma, da sodelujoči že tekom nagradne igre ni bil izključen.

8. Žrebanje nagrajencev

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja pod nadzorom komisije.

Žrebanje nagrajencev bo iz e-bobna za žreb iz celotne množice sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem.

Predsednik komisije bo pripravil zapisnik, ki bo vseboval tudi podatke o nagrajencu. Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije. Zapisnik se bo leto dni hranil na naslovu organizatorja.

9. Pristojnosti komisije

Komisija v sestavi:

 • Špela Frank (predsednica komisije)
 • Rok Tanšek  (član komisije)
 • Davorin Štopfer (član komisije)

ima sledeče pristojnosti:

 • nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajencev, v skladu s temi pravili,
 • ukrepanje v primeru suma, da sodelujoči ni sodeloval v skladu s pravili nagradne igre.

V kolikor komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v roku 5 dni od poslanega obvestila (po pošti ali e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil s strani komisije, le-tej nesporno dokazati, na način kot ga določi komisija, da je sodeloval z upoštevanjem teh pravil. V kolikor sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti. Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja ali izvajalca, in to na način, kot ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. V kolikor sodelujoči tega ne naredi, ga ima komisija pravico izključiti. Vsa komunikacija s sodelujočim se izvaja preko e-poštnega naslova, s katerim je sodelujoči sodeloval. Odločitve komisije glede izključitve so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

10. Nagrada

 1. nagrada: VETISA-COTE Dolgotrajno gnojilo za travo- 6Mes delovanje/cca 100m2/2 kg vrečka
 2. nagrada: VETISA-COTE Gnojilo za travo - hitro delovanje do 120 dni- 2 kg - vrečka
 3. nagrada: VETISA-COTE Jesensko gnojilo za travo - dolgotrajno - 2 kg vrečka
 4. nagrada: VETISA-COTE Dolgotrajno 100% oplaščeno gnojilo 6 MESEČNO-1000g/ZLATI lonček
 5. nagrada: VETISA VodaTop - Gnojilo ZA RAST - 750g/lonček - MODRI - B. Rosasol
 6. nagrada: VETISA VodaTop - Gnojilo ZA CVET - 750g/lonček - RDEČI - B. Rosasol
 7. nagrada: VETISA -PIKOGRAN Organsko gnojilo za CVETJE- 750g vrečka
 8. nagrada: VETISA-PIKOGRAN Organsko gnojilo za PARADIŽNIK- 700g ZELENI
 9. nagrada: VETISA-PIKOGRAN Organsko gnojilo za JAGODE- 700g/lonček ZELENI
 10. nagrada: VETISA-PIKOGRAN Organsko gnojilo za IGLAVCE- 700g ZELENI

11. Objava nagrajencev

Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani, v e-poštnih sporočilih nagradne igre in na Facebook strani Vetisa (in ostalih Facebook straneh organizatorja) za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani, najkasneje v roku 7 dni po zaključku žrebanja nagrajencev.

12. Splošno o nagradi in nagrajencu

Komisija bo nagrajenca preverila, če je sodeloval v skladu s temi pravili. V primeru, da je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni prenosljiva na tretjo osebo.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencu bo nagrada izročena s strani organizatorja. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bodo nagrajenci obveščeni s strani organizatorja preko e-pošte najkasneje v roku 14 dni po zaključku žrebanja nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 14 dni od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu), ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v obvestilu navedeno oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se lahko nagrado prenese na njegovega starša ali zakonitega zastopnika, ki tako postane nagrajenec. Mladoletna oseba lahko nagrado samostojno prevzame le ob predložitvi pisne privolitve starša ali zakonitega zastopnika.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

13. Druge določbe

Organizator ne odgovarja za nepopolno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki.

Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrade niso pogojeni z nakupom katerega koli izdelka ali storitve.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove nagradno igro. O tem mora organizator preko spletne strani nagradne igre in preko e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator ali izvajalec sodelujočim ne odgovarjata za nastalo škodo. 

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal na spletni strani. Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na i[email protected].

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

15. Kje se nahajajo ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni strani.

16. Uporaba in varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009).

Sodelujoči v nagradni igri izrecno soglašajo, da lahko organizator kot upravljalec osebnih podatkov, podatke, ki jih je od njih pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje izključno za naslednje namene:

 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
 • obveščanje nagrajenca o rezultatu žrebanja;
 • objava nagrajenca na spletni strani in Facebook strani;
 • objava nagrajenca v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim;
 • statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih;
 • izvajanje neposrednih trženjskih akcij;
 • pošiljanje e-novic po e-pošti;
 • pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih.

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih.

Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja (oziroma na e-poštni naslov [email protected]).

Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo uničenje osebnih podatkov sodelujočega.

Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

Po preteku roka hrambe lahko upravljavec osebne podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira.

Upravljavec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

 • potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;
 • omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;
 • posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 • dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;
 • izbrisati osebne podatke iz baze podatkov.

17. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov [email protected] . Po prejemu tega sporočila, ga organizator izključi.

18. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

Datum objave teh pravil: 27.10.2023.

 • Hitra dostava do vas
 • Veliko izdelkov na zalogi
 • Enostaven nakup
 • Vračilo blaga v 14 dneh