Splošni pogoji poslovanja

O podjetju

Gospodarska družba: Njiva d.o.o., Ložnica pri Žalcu 45,3310 Žalec

Davčna številka: SI61658804, Davčni zavezanec: Da, Matična številka: 5421306000

Podjetje registrirano pri okrožnem sodišču v Celju – sklep SRG 2000/03587 

Kontakt:  [email protected] , 03-710-32-00

Spletna trgovina Vetisa.si se ukvarja s spletno prodajo pripomočkov za vrtnarstvo, blaga za urejanje okolice ...

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) družbe Njiva d.o.o. (v nadaljevanju Družba) so sestavni del vseh pogodb med Družbo in kupci izdelkov oziroma naročniki storitev (v nadaljevanju tudi: stranke), ki poslujejo z Družbo.

Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med Družbo in stranko.

Predmetni splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Predmetni splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine Družbe, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine, ter urejajo odnos med Družbo in stranko.

Uporaba pojmov:

 • Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju z Družbo, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.
 • Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve Družbe za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitvene dejavnosti.
 • Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga Družba ponudi stranki.
 • Naročilnica je dokument, pisno, elektronsko ali drugačno obvestilo s katerim stranka sporoči svoje povpraševanje in/ali predračun in/ali sklenitev pogodbe.
 • Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med Družbo in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga Družba pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.
 • Predmet pogodbe je blago, ki so lahko vsi izdelki iz prodajnega kataloga Družbe.

 

Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve stranke šteje datum, ko Družba odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.

Vsa obvestila strankam, ki se nanašajo na dobavo predmeta pogodbe, sklenitev ali odstop od pogodbe ter druge informacije daje Družba preko elektronske pošte na naslov, ki ga je posredovala stranka. Družba obvešča tudi preko navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko. Družba snema oziroma beleži vsa sporočila.

Družba se zavezuje, da bo v vsakem trenutku na svoji spletni strani nudila sledeče informacije:

 • Podatke o identiteti podjetja (ime podjetja, sedež, matična in davčna številka)
 • Kontaktne podatke (e- poštni naslov, telefonska številka)
 • Informacije o osnovnih lastnostih izdelkov in storitev (vključno z informacijami o po-nakupnih storitvah in jamstvih)
 • Informacije o dobavljivosti izdelkov
 • Dobavne pogoje (način, lokacija in datum dobave)
 • Nedvoumno navedene cene, vključno s podatki o dodatnih davčnih in transportnih stroških
 • Plačilne in dobavne metode
 • Obdobje veljavnosti ponudbe
 • Pogoje in roke za odstop od pogodbe
 • Podatke o pritožbenem postopku

 Delovni čas Družbe je od 7:00 do 15:00. 

Opis tehničnih postopkov za sklenitev pogodbe

 

Uporaba splošnih pogojev poslovanja

Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med Družbo in stranko.

Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če uporabo predmetnih splošnih pogojev Družba izrecno izključi v pisni obliki.

Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in Družbo. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Stranka s tem izrecno priznava, da se za vsa medsebojna pravna razmerja uporabljajo izključno splošni pogoji Družbe. Če želi stranka poslovno sodelovati z Družbo in z njo nastopati v pogodbenih razmerjih, je dolžna sprejeti predmetne splošne pogoje v celoti in v obliki, v kakršni so. Stranka se odreče možnosti, da vpliva na vsebino, obliko in posamezna pogodbena določila splošnih pogojev.

Predmetni splošni pogoji veljajo poleg splošnih zakonskih predpisov kot posamičen specialen akt.

Predmetni splošni pogoji so dostopni na spletni povezavi: https://www.vetisa.si/splosni-pogoji-poslovanja Seznanitev s splošnimi pogoji poslovanja je možna tudi na poslovnem naslovu Družbe.

Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil na njihov obstoj izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe. Potrošnik mora poznati vse možnosti, da se s splošnimi pogoji seznani v celoti, na razumljiv in dostopen način.  

Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Družba se zavezuje, da bo vsaka sprememba splošnih pogojev poslovanja objavljena na spletni strani: https://www.vetisa.si/splosni-pogoji-poslovanjaz datumom uveljavitve spremembe.

Splošni pogoji so zavezujoči v tisti obliki in glede tiste vsebine, ki je bila strankama dostopna na dan sklenitve pogodbe.

Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.

Š teje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani https://www.vetisa.si/splosni-pogoji-poslovanjain s prejemom obvestila o spremembi. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev.

Stranka, ki ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, je dolžna v 2 dneh po prejemu obvestila o spremembi podati Družbi pisno izjavo o nestrinjanju. Če stranka v navedenem roku ne sporoči svojega nesoglasja s spremenjenimi pogoji poslovanja, se šteje, da s spremembo v celoti soglaša.

V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima Družba pravico, da odstopi od pogodbe.

Spremenjeni pogoji poslovanja so zavezujoči tudi za potrošnike, če je potrošnik na spremembo pristal s pisno izjavo, pogodbo ali aneksom. V nasprotnem primeru za potrošnike veljajo tisti splošni pogoji, ki so veljali v času sklenitve pogodbe.

V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih pogojih, pri čemer sta pogodbeni stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe.

Kolizija pravnih določb

V primeru, da predmetni splošni pogoji nasprotujejo drugim splošnim pogojem Družbe, se uporabi tista določba, ki je specialnejša v konkretnem primeru.

Družba in stranka lahko izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev, če so ta določila neskladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe.

V kolikor so predmetni splošni pogoji v nasprotju s predpisi o varstvu potrošnikov, se v tem delu uporabi relevantna potrošniška zakonodaja.         

Splošne določbe

Stranka je dolžna obvestiti Družbo o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa, pri čemer so zlasti pomembni podatki o spremembi prebivališča ali sedeža stranke, spremembi lastniške strukture stranke, spremembi pravnoorganizacijske oblike stranke, nastop stanja, ki kaže na insolventnost (plačilno nesposobnost) stranke, ne glede na to, ali so podani zakonski pogoji za uvedbo stečaja ali prisilne poravnave in drugi podatki, dogodki in stanja, ki lahko vplivajo na pravno poslovno razmerje med Družbo in stranko.

Družba zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani Družbe https://www.vetisa.si/nacela-zascite-osebnih-podatkov-na-spletni-trgovini-v-skladu-z-gdpr

Vse specifikacije in podatki, ki se nanašajo na težo, dimenzije, ceno, volumen, tehnične ali druge podatke, navedene v katalogih, ponudbah, reklamah, oglasih, fotografijah, cenikih, ali drugih podobnih oblikah, se štejejo zgolj kot vodiči oziroma informacije, ki niso nujne točne in zavezujoče. Te informacije nikakor ne predstavljajo zavezujoče ponudbe za Družbo. Stranka se ne more sklicevati na te oblike zapisov ali oglaševanja, ampak to velja zgolj za konkretno ponudbo ali že sklenjeno pogodbo.

Družba si pridružuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki, specifikacije in informacije pa so obvezujoče zgolj v primeru, če so določene v pogodbi.

Družbo pri poslovanju s potrošniki zavezujejo navedbe v oglaševalskih sporočilih o cenah, lastnostih blaga in garancijskih pogojih. Cene v oglaševalskih sporočilih so označene v evrih in vključujejo DDV.

Tehnični podatki in izdelki, ki so predmet prodaje, se lahko spremenijo in izboljšajo brez predhodne najave, kar velja tudi za že naročene izdelke.

Cene

Cene, prikazane na spletnem naslovu Družbe se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Pri poslovanju s potrošniki velja, da cene, ki so navedene v ceniku Družbe, vključujejo DDV.

V primeru sklepanja pogodbe za nedoločen čas, bo končna cena, ki jo bo Družba podala stranki vsebovala skupne stroške za posamezno obračunsko obdobje.

Pogodba med Družbo in stranko se po uspešni oddaji naročila in njeni potrditvi shrani elektronsko v obliki PDF dokumenta ter se shrani na strežniku Družbe. Stranki je pogodba dostopna na pisno zahtevo.

V primeru dostave izdelkov je standardna embalaža vključena v ceno izdelka, dodatno transportno embalažo in stroške prevoza blaga pa Družba dodatno zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku oziroma po ceni, glede katere se dogovorita Družba in stranka.

Plačilne metode

Družba omogoča plačilo za izdelke in storitve na sledeče načine:

 • Gotovinsko plačilo ob dostavi
 • Plačilo po ponudbi UPN obrazcu na bančni račun Družbe
 • Plačilo s plačilnimi (bančnimi oziroma kreditnimi) karticami (MasterCard, Visa, Visa Electron, BA Maestro, Diners)

 

Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo Družba uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.

 

POPUSTI IN KODE

Občasno vam bomo ponudili promocijske kode za popust, ki jih lahko unovčite v naši spletni trgovini.

Splošne promocijske kode za popuste so objavljene na naši spletni strani, email kampanjah in na naših družbenih omrežjih. Splošne kode veljajo na spletu in/ali v fizičnih trgovinah, odvisno od posamezne promocije. Ob vsaki promocijski akciji bodo pogoji za koriščenje promocijske kode navedeni na vidnem mestu v spletni trgovini.

Unikatno promocijsko kodo, pridobljeno ob prijavi na e-novice, lahko izkoristite samo v spletni trgovini www.vetisa.si in ne v naši fizični trgovini

Za vsako kodo veljajo posebni pogoji, ki bodo zapisani na vidnem mestu v spletni trgovini ali v e-sporočilu, ki vsebuje kodo. Promocijske kode so časovno omejene in jih ni možno združevati z drugimi kodami, razen kjer je to izrecno navedeno.


 

Promocijsko kodo oziroma kupon za popust  vnesete v košarici v polje Imate promocijsko kodo? Znesek popusta bo po pritisku gumba Potrdi prikazan v povzetku naročila. V primeru, da v polje vnesete več različnih promocijskih kod, bomo vedno upoštevali tisto, ki ste jo vpisali zadnjo. Popusti se med seboj ne seštevajo.

 

 

Izstavljanje računov

Družba pošlje stranki račun za naročeno blago ali storitev v obliki PDF dokumenta na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob registraciji na spletni strani Družbe ali v papirni obliki, ki ga stranka prejme zraven prejetega paketa.

Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila.

Registracija uporabnika

Možnost spletnega nakupa izdelkov imajo osebe, ki uspešno zaključijo postopek registracije na spletni strani www.vetisa.si  Za izvedbo “hitrega“ nakupa/naročila ni potrebna predhodna registracija.

Ob registraciji uporabnika na spletni strani pridobi uporabnik podatke, s katerimi dostopa do spletne trgovine:

 • uporabniško ime, ki je enako e-poštnemu naslovu, ki ga je uporabnik navedel v postopku registracije
 • geslo za dostop.

 

Če želi uporabnik spremeniti uporabniško ime ali geslo oziroma izbrisati svoj uporabniški profil, lahko to stori v razdelku uporabnika na spletni strani.

Postopek oddaje naročila – več informaciji in navodil na https://www.vetisa.si/postopek-nakupa

 

Dobavni pogoji – več o dobavi in dostavi na

https://www.vetisa.si/24-informacije-o-dostavi

 

Odstop od pogodbe

V skladu z določbo 43.č člena ZVPot ima potrošnik pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje (Družbo), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena tega zakona. 

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje. 

Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.  Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. 

V primeru odstopa od pogodbe mora Potrošnik Družbi vrniti blago brez poškodb in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Blago je potrebno vrniti v originalni embalaži.

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe sklenjene na daljavo pri dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat.

Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca [email protected] ali na drug način, ki ga omogočajo ostali kontaktni podatki Družbe. Voljo za odstop od pogodbe mora potrošnik navesti jasno in nedvoumno.

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeto blago bodisi vrne, bodisi pošlje na naslov podjetja Njiva d.o.o., Ložnica pri Žalcu 45, 3310 Žalec.

Blago mora biti v vsakem primeru vrnjeno Družbi najkasneje v 14 dneh po obvestitvi Družbe o odstopu.

Obrazec za vračilo  dobi tukaj! (klik in prenos)

 

Odgovornost za stvarne in pravne napake

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca (Družbo) v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu (Družbi) omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu (Družbi) sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo. Prodajalec (Družba) ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Š teje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca (Družbo). Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca (Družbo) o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da: odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek. Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora Družba čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi iz 37.c in 38. člena tega zakona. Podjetje (Družba) mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

 Družba jamči, da na predmetu pogodbe tretja oseba nima lastninske ali avtorske pravice ali pravice industrijske lastnine, ki bi izključevala, zmanjševala ali omejevala pravice stranke, oziroma jamči, da ima te pravice urejene s svojimi pogodbenimi partnerji.

Napaka je stvarna, če:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno običajno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana ali bi mu bila morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

 

Stranka, ki je pravilno obvestila Družbo o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

 

Odločitev, katerega od jamčevalnih zahtevkov bo uveljavljal, je izključno na strani potrošnika in ni vezana na nikakršen vrstni red uveljavljanja le-teh.

Garancija

Družba jamči za kakovost izdelka oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če se bo uporabljal v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Garancijska odgovornost Družbe ne velja za poškodbe na blagu ali zaradi napačnega ravnanja oziroma uporabe izdelka na način, ki se ne sklada z običajno uporabo blaga.

Garancijski rok začne teči z dnem izročitve izdelka kupcu.

Garancijska odgovornost Družbe je izključena, če je izdelek servisirala, popravljala ali kakorkoli drugače vanj posegala nepooblaščena oseba ali če je bil izdelek neredno vzdrževan. Garancijska odgovornost se nanaša samo na izdelek, ki je naveden na garancijskem listu.

Kupec je dolžan blago, ki ga je prodajalcu izročil v garancijsko ali drugačno obravnavo po zaključku obravnave prevzeti. Kupec prevzame blago na prevzemnem mestu, na katerem ga je osebno izročil prodajalcu, v primeru odpreme blaga v obravnavo po pošti pa mu bo blago vrnjeno na naslov za dostavo.

Družba pošlje kupcu obvestilo o vrnitvi blaga iz obravnave ter ga pozove k prevzemu. Kupec je dolžan blago prevzeti v 15 dneh od prejema obvestila.

Če kupec blaga ne prevzame v določenem roku, se blago shrani na naslovu Družbe in se hrani do poteka 6 mesecev od dneva odpošiljke poziva k prevzemu. Družba ima v času skladiščenja pravico do povračila stroškov skladiščenja (1 EUR na dan) ter morebitnih ostalih stroškov, potrebnih za ohranitev blaga.

Po preteku roka 6 mesecev od poziva kupcu na prevzem blaga lahko Družba neprevzeto blago proda. Po odbitku vseh relevantnih stroškov Družba razliko od prejete kupnine nakaže na transakcijski račun kupca. O nameravani prodaji neprevzetega izdelka Družba obvesti kupca 14 dni pred iztekom 6 mesečnega roka iz tega člena.

Lastništvo

Vsi zapisi, listine, tehnična dokumentacija in druga dokumentacija, povezana s predmetom pogodbe, so in ostanejo v lasti Družbe tudi po sklenitvi pogodbe, razen če je Družba izdala pisno dovoljenje za uporabo tega gradiva. V primeru, da Družba izda soglasje za uporabo te dokumentacije, se stranka zavezuje, da bo omenjeno dokumentacijo uporabljala izključno za dogovorjene namene; prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja brez pisnega soglasja Družbe. Stranka soglaša in je izrecno seznanjena, da omenjena dokumentacija predstavlja poslovno skrivnost Družbe.

Če v pogodbi med Družbo in stranko ni dogovorjeno drugače, si Družba pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice na vseh dokumentih, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in/ali izvrševanjem pogodbe.

Poslovna skrivnost

Pogodbe, sklenjene med Družbo in stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost vsi podatki, ki jih Družba posreduje stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni priročniki, navodila, tabele, ceniki, poslovni ali finančni podatki itd. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti Družbe ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

Podatke, katerih razkritje bi lahko močno škodilo Družbi, mora stranka kot poslovno skrivnost ohranjati še 5 let po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršitve poslovne skrivnosti je stranka odškodninsko in kazensko odgovorna. Pogodbeni stranki se lahko v pogodbi dogovorita za izjeme od teh določb.

Omejitev odgovornosti

Družba se trudi zagotoviti pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da Družba ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V tem primeru bo Družba kupca obvestila o spremembah in mu omogočila odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

Družba si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si Družba pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. V takih primerih bo Družba nemudoma obvestila stranko o tehničnih težavah ter posredovala navodila glede nadaljnjih postopkov. Stranka mora pred obiskom spletne strani Družbe na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.

Družba si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca, če naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s splošnimi pogoji ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe s strani Družbe nemudoma obveščena.

Družba si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi očitna napaka v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika. Kot očitna napaka šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za bistvene Družba v primeru vednosti ne bi sklenila pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni. 

Odstop Družbe od pogodbe

V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima Družba pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru Družba na transakcijski račun stranke vrne morebitne vplačane zneske.

Prav tako ima Družba pravico odstopiti od pogodbe v primeru, če stranka, ki ni potrošnik, postane insolventna ali plačilno nesposobna ali če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.

Družba ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če stranka daje Družbi neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji. 

Obrazec za odstop od pogodbe.

Mnenja, ocene in priporočila

Mnenja, ocene in priporočila naročnikov so integralni del spletne strani in so namenjena skupnosti uporabnikov.

Družba omogoča, da mnenje, oceno ali priporočilo napiše katerikoli uporabnik spletne strani, pred dokončno objavo pa jih Družba pregleda. Družba ne bo objavila mnenj oziroma prispevkov, ki so žaljivi, neprimerni ali ki po oceni Družbe ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem spletne strani.

Z oddajo mnenja, ocene ali priporočila se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja ali komentarja in Družbi dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih komunikacije z javnostjo. Družba ima pravico, da vsebino mnenja ali komentarja uporablja časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu Družbe, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja, ocene in komentarje ter da te pravice ne-ekskluzivno in časovno neomejeno prenaša na Družbo.

Obravnava pritožb in reševanje sporov

Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med Družbo in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež Družbe.

Skladno z zakonsko ureditvijo Družba ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Družba spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Družba zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov [email protected] 

Družba bo stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdila prejem ter obvestila stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka.

Družba na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj. Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe(EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 

 • Hitra dostava do vas
 • Veliko izdelkov na zalogi
 • Enostaven nakup
 • Vračilo blaga v 14 dneh